آخرین اعلام دوره خودشناسی

 

 
آخرین اعلام ثبت‌نام دوره خودشناسی
جزئیات ثبت‌نام:
صبا    0061413998055
پیام فقط از طریق شمارهٔ فوق در واتس‌اپ

 

--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mossaffa/CAB9UNiHKhLa-4ZW7pi%3DMrruhQSywoExVHLc7yGZxB7sUR1tQPw%40mail.gmail.com.

آخرین اعلام ثبت‌نام


 

 

آخرین اعلام ثبت‌نام

 دریافت جزئیات ثبت‌نام:  0061413998055  صبا
فقط بر روی پیام‌رسان واتس‌اپ

 
 

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mossaffa/CALbq%3DmY2Sc2%3D_SEfbm7OU1rOBeUpa6XDSjdjVbwN2abYTck7uQ%40mail.gmail.com.

کلاس خودشناسی، آخرین اعلام

 
 آخرین اعلام ثبت‌نام

 دریافت جزئیات ثبت‌نام: 0061413998055
صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان واتس‌اپ

این دوره آنلاین است. شرکت از هر شهر و کشوری میسر است.

 
 

--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/mossaffa/CAB9UNiHLB83MdwsvvUxvd2%2Bv86b%3D6aRfj_vohecn674EQqzxUw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

دوره خودشناسی و مثنوی معنوی - آخرین اعلام


 


آخرین اعلام ثبت‌نام 

 دریافت جزئیات ثبت‌نام:  0061413998055  صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Newsletter: Self-Knowledge Online Course دورهٔ خودشناسی

 


 
آخرین اعلام ثبت‌نام دورهٔ خودشناسی

+ این دوره آنلاین است. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است.
 
+ دریافت جزئیات و تقاضای ثبت‌نام:  

0061413998055  صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

+ 
دوره به زودی آغاز می‌شود
.

--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

خبرنامه دوره خودشناسی


  

 
  
آخرین اعلام

+ این دوره آنلاین است، حضوری نیست. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است. 

+ نیازی نیست برای شرکت در کلاس سر ساعت بخصوصی آنلاین باشید. درس‌ها بصورت فایل صوتی ارسال می‌شود و در طول هفته - تا جلسهٔ بعد -   می‌توانید درس قبل را در خانه گوش دهید.

+ ثبت‌نام و دریافت اطلاعات کامل: 0061413998055 صبا، فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

هر سئوالی در این رابطه دارید را می‌توانید از طریق تماس با شماره بالا در واتس‌اپ، مطرح نمائید. لطفاً ایمیل نفرستید.

+ ثبت‌نام تا دو روز آتی. پس از آغاز دوره، ثبت‌نام متوقف می‌شود.


 


--

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

آخرین اعلام ثبت نام دوره خودشناسی


 

آخرین اعلام ثبت‌نام دورهٔ خودشناسی

+ این دوره آنلاین است. شرکت از هر شهر و کشوری بوسیلهٔ گوشی همراه یا تبلت میسر است.
 
+ دریافت جزئیات و تقاضای ثبت‌نام:  0061413998055  صبا
   فقط بر روی پیام‌رسان WhatsApp

+ ثبت‌نام تا دو روز آتی.

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mossaffa" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mossaffa+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.